PDA

Volledige versie bekijken : FAQ: Pro forma, gevolgen voor kinderbijslag, studietoelage, ...Time
8 juni 2006, 22:58
Een vraag die hier al zeer veel gesteld is. Na wat googlen ben ik op een duidelijke tekst gestuit die hopelijk de meeste twijfels zal wegnemen.


In het verleden meldden studenten zich vaak pro forma aan op het examen. De vrees om niet in aanmerking te komen voor een overdracht/vrijstelling of om de studietoelage of de kinderbijslag te moeten terugbetalen waren voor de hand liggende redenen. Heden blijft er evenwel géén enkel argument overeind om deze nutteloze praktijk nog in leven te houden.

Voor een overdracht of vrijstelling volstaat een 10 of meer voor het betreffende opleidingsonderdeel. Er worden verder géén supplementaire voorwaarden gesteld.


Vroeger moest men aan alle examens hebben deelgenomen of moest een bepaald gemiddelde behaald worden. Beide argumenten gaan helemaal niet meer op, trouwens de punteninbreng maakt geen onderscheid tussen afwezig of pro forma, beide leiden tot een 0/20.
Wel blijkt er bij sommige lesgevers nog wat verwarring te bestaan naar aanleiding van art. 24 in de onderwijs- en examenregeling.
"Niemand kan een overdracht voor een bepaald opleidingsonderdeel verwerven zo hij niet aan alle evaluaties van het betrokken opleidingsonderdeel onderworpen is geweest…." Zoals verder uit de toelichting blijkt, zegt dit artikel enkel dat er slechts punten kunnen behaald worden voor een opleidingsonderdeel als de student geëvalueerd is voor alle elementen van het opleidingsonderdeel. Als er geen punten kunnen worden toegekend, kan er ook geen overdracht/vrijstelling bekomen worden voor het opleidingsonderdeel en ook niet voor de elementen ervan.

Voor het behoud van de studietoelage was de praktijk in het verleden nogal verwarrend. Enerzijds was er de regel dat de student aan alle examens moest deelnemen, maar anderzijds werd dit niet gecontroleerd, laat staan dat er terugvorderingen gebeurden. Als gevolg van het structuurdecreet/flexidecreet is ook de reglementering op de studietoelagen aangepast. De term studietoelage wordt vervangen door studiefinancieringskrediet. Dit krediet kan over meerdere jaren worden opgenomen en is gekoppeld aan het aantal studiepunten van de gevolgde opleiding(en). Meer info op www.studiefinancieringen.be.

In de nieuwe reglementering zijn er expliciete regels i.v.m. de terugvordering van de studietoelage. Deze hebben evenwel niets te maken met het al dan niet deelnemen aan de examens. Wie niet deelneemt aan de examens heeft het overeenkomstig krediet opgenomen. De studietoelage zal in bepaalde gevallen wel teruggevorderd worden wanneer men zich officieel uitschrijft of het contract wijzigt, maar dat is een keuze die de student zelf bewust maakt.
Al dan niet deelnemen aan de examens heeft ook geen impact op de kinderbijslag.

Gedaan dus met het verhaal van de pro-forma's voor de studiebeurs, kinderbijslag, overdracht, vrijstelling, of voor welke reden ook.

Bron: Dowazine: nieuwsbrief directie Onderwijsaangelegenheden UGent, april 2005.