PDA

Volledige versie bekijken : sjek log aub (van ne maat)satanic_warnoiz
19 juni 2005, 12:16
sorry mensen voor de overvloed aan threadlogs van ik, maar het is grote kuis en alles in één thread is onoverzichtelijk he :)

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 12:14:09, on 19/06/2005
Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Common Files\WinTools\WToolsS.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\System32\services32.exe
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe
C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe
C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb1 0.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe
C:\temp\salm.exe
C:\Program Files\Media Access\MediaAccK.exe
C:\Program Files\Media Access\MediaAccess.exe
C:\Program Files\AutoUpdate\AutoUpdate.exe
C:\Program Files\Lbanpdo\Zhyvrjd.exe
C:\WINDOWS\System32\dhcund3d.exe
C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
C:\WINDOWS\System32\dcidx.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpobnz08.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe
C:\Program Files\Aprps\CxtPls.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpoevm08.exe
C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\PROGRA~1\COMMON~1\WinTools\WToolsA.exe
C:\Program Files\Common Files\WinTools\WSup.exe
C:\Documents and Settings\gregory\Local Settings\Temp\Tijdelijke map 1 voor hijackthis.zip\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.websearch.com/ie.aspx?tb_id=50162
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = about:blank
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)
R3 - URLSearchHook: (no name) - _{83DEDF9A-AFFF-4BFC-995A-3F270D24BA02} - (no file)
R3 - URLSearchHook: (no name) - {00A6FAF6-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\Program Files\MyWebSearch\SrchAstt\3.bin\MWSSRCAS.DLL (file missing)
O2 - BHO: (no name) - {016235BE-59D4-4CEB-ADD5-E2378282A1D9} - C:\Program Files\Aprps\cxtpls.dll
O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: (no name) - {87766247-311C-43B4-8499-3D5FEC94A183} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\WinTools\WToolsB.dll
O2 - BHO: Web assistant - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
O2 - BHO: ADP UrlCatcher Class - {F4E04583-354E-4076-BE7D-ED6A80FD66DA} - C:\WINDOWS\System32\msbe.dll (file missing)
O3 - Toolbar: Web assistant - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
O3 - Toolbar: Search - {2445FD12-4A75-43E5-B857-E68113CD160C} - C:\WINDOWS\System32\Q3848312.dll (file missing)
O3 - Toolbar: (no name) - {00000000-0000-0000-0000-000000000000} - (no file)
O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [Microsofts media] winmplayd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [blah service] servoxt.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [URLLSTCK.exe] C:\Program Files\Norton Internet Security\UrlLstCk.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer
O4 - HKLM\..\Run: [SSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [32 DRIVER] services32.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Realtime Audio Engine] mmrtkrnl.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [win-xp] winis.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb1 0.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Advanced Message Server] rundll32.exe ams491.dat,Execute
O4 - HKLM\..\Run: [Windows SP2 Firewall] wfirewall7.exe
O4 - HKLM\..\Run: [salm] c:\temp\salm.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Media Access] C:\Program Files\Media Access\MediaAccK.exe
O4 - HKLM\..\Run: [BullsEye Network] C:\Program Files\BullsEye Network\bin\bargains.exe
O4 - HKLM\..\Run: [WinTools] C:\PROGRA~1\COMMON~1\WinTools\WToolsA.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AutoUpdater] "C:\Program Files\AutoUpdate\AutoUpdate.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Mlsch] C:\Program Files\Lbanpdo\Zhyvrjd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [vFrO3pi] dhcund3d.exe
O4 - HKLM\..\Run: [buz] C:\WINDOWS\buz.exe
O4 - HKLM\..\RunServices: [Microsofts media] winmplayd.exe
O4 - HKLM\..\RunServices: [blah service] servoxt.exe
O4 - HKLM\..\RunServices: [32 DRIVER] services32.exe
O4 - HKLM\..\RunServices: [win-xp] winis.exe
O4 - HKLM\..\RunServices: [Windows SP2 Firewall] wfirewall7.exe
O4 - HKLM\..\RunOnce: [WinTools] C:\PROGRA~1\COMMON~1\WinTools\WToolsA.exe /boot
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [black 32 driver] services32.exe
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [32 DRIVER] services32.exe
O4 - HKCU\..\Run: [win-xp] winis.exe
O4 - HKCU\..\Run: [SpySweeper] "C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" /0
O4 - HKCU\..\Run: [eo0ERfGsO] dcidx.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\3.bin\mwsoemon.exe
O4 - HKCU\..\RunServices: [start uploading] smsss.exe
O4 - HKCU\..\RunServices: [win-xp] winis.exe
O4 - HKCU\..\RunOnce: [32 DRIVER] services32.exe
O4 - Startup: MyWebSearch Email Plugin.lnk = C:\Program Files\MyWebSearch\bar\3.bin\MWSOEMON.EXE
O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O4 - Global Startup: hp psc 2000 Series.lnk = C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpobnz08.exe
O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
O8 - Extra context menu item: &Search - http://bar.mywebsearch.com/menusearch.html?p=ZNfox000
O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Search - {00000000-0000-0000-0000-000000000000} - C:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll
O9 - Extra button: Search - {2445FD12-4A75-43E5-B857-E68113CD160C} - C:\WINDOWS\System32\Q3848312.dll (file missing)
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE
O16 - DPF: RaptisoftGameLoader - http://www.miniclip.com/hamsterball/raptisoftgameloader.cab
O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab
O16 - DPF: {288C5F13-7E52-4ADA-A32E-F5BF9D125F98} - http://www.miniclip.com/inflaterball/miniclipGameLoader.dll
O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab
O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
O16 - DPF: {99410CDE-6F16-42ce-9D49-3807F78F0287} (ClientInstaller Class) - http://www.180searchassistant.com/180saax.cab
O16 - DPF: {A18962F6-E6ED-40B1-97C9-1FB36F38BFA8} - http://www.extrafilm.be/import/ImageUploader3.cab
O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab
O16 - DPF: {F58E1CEF-A068-4C15-BA5E-587CAF3EE8C6} (MSN Chat Control 4.5) - http://chat.msn.com/bin/msnchat45.cab
O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab31267.cab
O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe
O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe
O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe
O23 - Service: WinTools for IE service (WinToolsSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\WinTools\WToolsS.exe
O23 - Service: ZESOFT - Unknown owner - C:\WINDOWS\zeta.exe (file missing)

Preske
19 juni 2005, 14:44
wordt nagekeken, even geduld

Preske
19 juni 2005, 14:48
C:\Program Files\Common Files\WinTools\WToolsS.exe
C:\WINDOWS\System32\services32.exe
C:\Program Files\Media Access\MediaAccK.exe
C:\temp\salm.exe
C:\Program Files\Media Access\MediaAccess.exe
C:\Program Files\Lbanpdo\Zhyvrjd.exe
C:\WINDOWS\System32\dhcund3d.exe
C:\WINDOWS\System32\dcidx.exe
C:\Program Files\Aprps\CxtPls.exe
C:\PROGRA~1\COMMON~1\WinTools\WToolsA.exe
C:\Program Files\Common Files\WinTools\WSup.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.websearch.com/ie.aspx?tb_id=50162
R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)
R3 - URLSearchHook: (no name) - _{83DEDF9A-AFFF-4BFC-995A-3F270D24BA02} - (no file)
R3 - URLSearchHook: (no name) - {00A6FAF6-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - C:\Program Files\MyWebSearch\SrchAstt\3.bin\MWSSRCAS.DLL (file missing)
O2 - BHO: (no name) - {016235BE-59D4-4CEB-ADD5-E2378282A1D9} - C:\Program Files\Aprps\cxtpls.dll
O2 - BHO: (no name) - {87766247-311C-43B4-8499-3D5FEC94A183} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\WinTools\WToolsB.dll
O2 - BHO: ADP UrlCatcher Class - {F4E04583-354E-4076-BE7D-ED6A80FD66DA} - C:\WINDOWS\System32\msbe.dll (file missing)
O3 - Toolbar: Search - {2445FD12-4A75-43E5-B857-E68113CD160C} - C:\WINDOWS\System32\Q3848312.dll (file missing)
O3 - Toolbar: (no name) - {00000000-0000-0000-0000-000000000000} - (no file)
O4 - HKLM\..\Run: [Microsofts media] winmplayd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [blah service] servoxt.exe
O4 - HKLM\..\Run: [32 DRIVER] services32.exe
O4 - HKLM\..\Run: [win-xp] winis.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Advanced Message Server] rundll32.exe ams491.dat,Execute
O4 - HKLM\..\Run: [Windows SP2 Firewall] wfirewall7.exe
O4 - HKLM\..\Run: [salm] c:\temp\salm.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Media Access] C:\Program Files\Media Access\MediaAccK.exe
O4 - HKLM\..\Run: [BullsEye Network] C:\Program Files\BullsEye Network\bin\bargains.exe
O4 - HKLM\..\Run: [WinTools] C:\PROGRA~1\COMMON~1\WinTools\WToolsA.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AutoUpdater] "C:\Program Files\AutoUpdate\AutoUpdate.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Mlsch] C:\Program Files\Lbanpdo\Zhyvrjd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [vFrO3pi] dhcund3d.exe
O4 - HKLM\..\Run: [buz] C:\WINDOWS\buz.exe
O4 - HKLM\..\RunServices: [Microsofts media] winmplayd.exe
O4 - HKLM\..\RunServices: [blah service] servoxt.exe
O4 - HKLM\..\RunServices: [32 DRIVER] services32.exe
O4 - HKLM\..\RunServices: [win-xp] winis.exe
O4 - HKLM\..\RunServices: [Windows SP2 Firewall] wfirewall7.exe
O4 - HKLM\..\RunOnce: [WinTools] C:\PROGRA~1\COMMON~1\WinTools\WToolsA.exe /boot
O4 - HKCU\..\Run: [black 32 driver] services32.exe
O4 - HKCU\..\Run: [32 DRIVER] services32.exe
O4 - HKCU\..\Run: [win-xp] winis.exe
O4 - HKCU\..\Run: [eo0ERfGsO] dcidx.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MyWebSearch Email Plugin] C:\PROGRA~1\MYWEBS~1\bar\3.bin\mwsoemon.exe
O4 - HKCU\..\RunServices: [start uploading] smsss.exe
O4 - HKCU\..\RunServices: [win-xp] winis.exe
O4 - HKCU\..\RunOnce: [32 DRIVER] services32.exe
O4 - Startup: MyWebSearch Email Plugin.lnk = C:\Program Files\MyWebSearch\bar\3.bin\MWSOEMON.EXE
O8 - Extra context menu item: &Search - http://bar.mywebsearch.com/menusearch.html?p=ZNfox000
O9 - Extra button: Search - {00000000-0000-0000-0000-000000000000} - C:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll
O9 - Extra button: Search - {2445FD12-4A75-43E5-B857-E68113CD160C} - C:\WINDOWS\System32\Q3848312.dll (file missing)
O16 - DPF: {99410CDE-6F16-42ce-9D49-3807F78F0287} (ClientInstaller Class) - http://www.180searchassistant.com/180saax.cab
O23 - Service: WinTools for IE service (WinToolsSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\WinTools\WToolsS.exe
O23 - Service: ZESOFT - Unknown owner - C:\WINDOWS\zeta.exe (file missing)

dit zou et moeten zijn.

satanic_warnoiz
19 juni 2005, 15:42
thx m8 , miljaar wa steekt die uit :s al die brol :s

Preske
19 juni 2005, 17:05
ik zou eerst eens adaware of antspyware laten runnen, zal mss saver zijn :)

Skeddie
19 juni 2005, 23:12
En post nieuwe log na de 'fix', mijn gok is dat alles nog niet weg zal zijn na de eerste fix.
En doe Windows Update for christ's sake.... op alle pc's daar.

satanic_warnoiz
20 juni 2005, 13:27
ey ey :p mijne is geupdate :) van de maat nie normaal, kent da al nie...en mijn pa...daar zwijg ik over, heb overlaatst 150 trojans afgesmeten bij die vent :s