PDA

Volledige versie bekijken : LogBonk
14 juni 2005, 23:20
Nix speciaals maar tmag toch proper zijn vinnek


Logfile of HijackThis v1.99.0
Scan saved at 22:19:58, on 14-6-2005
Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:
D:\WINDOWS\System32\smss.exe
D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
D:\WINDOWS\system32\services.exe
D:\WINDOWS\system32\lsass.exe
D:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
D:\WINDOWS\system32\svchost.exe
D:\WINDOWS\System32\svchost.exe
D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
D:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
D:\WINDOWS\Explorer.EXE
D:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
D:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
D:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb0 5.exe
D:\WINDOWS\System32\hphmon04.exe
D:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
D:\Program Files\Winamp\winampa.exe
D:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
D:\PROGRA~1\WHATPU~1\WHATPU~1.EXE
D:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
D:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe
D:\Program Files\McAfee\Managed VirusScan\Agent\myAgtSvc.exe
D:\WINDOWS\System32\svchost.exe
D:\WINDOWS\System32\HPHipm11.exe
D:\PROGRA~1\McAfee\MANAGE~1\VScan\McShield.exe
D:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
D:\Program Files\McAfee\Managed VirusScan\Agent\myAgttry.exe
D:\Program Files\NetLimiter\NetLimiter.exe
D:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
D:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
D:\Program Files\The All-Seeing Eye\eye.exe
D:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
D:\DOCUMENTS AND SETTINGS\BONK\MIJN DOCUMENTEN\Mijn downloads\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - D:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] D:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] D:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb0 5.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HPHmon04] D:\WINDOWS\System32\hphmon04.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HPHUPD04] "D:\Program Files\HP Photosmart 11\hphinstall\UniPatch\hphupd04.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] D:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [McAfee Managed Services Tray] "D:\Program Files\McAfee\Managed VirusScan\Agent\myagttry.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [MVS Splash] D:\PROGRA~1\McAfee\MANAGE~1\VScan\Splash.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] D:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] D:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [WhatPulse] D:\PROGRA~1\WHATPU~1\WHATPU~1.EXE
O4 - Global Startup: Adobe Reader Snelle start.lnk = D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O16 - DPF: {40C83AF8-FEA7-4A6A-A470-431EE84A0886} (SecureObjectFactory Class) - http://virusscanasap.4sure.it/VS2/bin/myCioAgt.cab
O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab
O18 - Protocol: myrm - {4D034FC3-013F-4B95-B544-44D49ABE3E76} - D:\Program Files\McAfee\Managed VirusScan\Agent\myRmProt3.0.0.493.dll
O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown - D:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: ATI Smart - Unknown - D:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
O23 - Service: McShield - Network Associates, Inc. - D:\PROGRA~1\McAfee\MANAGE~1\VScan\McShield.exe
O23 - Service: McAfee Managed Services Agent - McAfee, Inc. - D:\Program Files\McAfee\Managed VirusScan\Agent\myAgtSvc.exe
O23 - Service: Pml Driver HPH11 - HP - D:\WINDOWS\System32\HPHipm11.exe

Skeddie
15 juni 2005, 00:49
Versie 1.99.1, maar zoveel zal er niet bijkomen.
Niets schadelijks, enkele overbodige dingen:
O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] D:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] D:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb0 5.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HPHmon04] D:\WINDOWS\System32\hphmon04.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HPHUPD04] "D:\Program Files\HP Photosmart 11\hphinstall\UniPatch\hphupd04.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] D:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [MVS Splash] D:\PROGRA~1\McAfee\MANAGE~1\VScan\Splash.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] D:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] D:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe