PDA

Volledige versie bekijken : Wil er iemand log nakijke a u b!!!!!!!!!namaste
22 maart 2005, 22:01
Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 21:59:40, on 22-3-2005
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdmcon.exe
C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdoesrv.exe
C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\bdswitch.exe
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe
C:\WINDOWS\system32\MMTray.exe
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\jusched.exe
C:\WINDOWS\svchost.exe
c:\progra~1\intern~1\iexplore.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\WINDOWS\system32\devldr32.exe
C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe
C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe
C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware SE Professional\Ad-Watch.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
C:\Program Files\Valve\Steam\Steam.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
c:\program files\valve\steam\steamapps\thefinger\counter-strike\hl.exe
C:\Documents and Settings\Freak\Mijn documenten\Mijn ontvangen bestanden\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.zmsjvmbhodbuutimroemudofn.com/dnZe4U6FHfLbO1YuGoFP0UJmXvxoi0a5rr6BHs1JPCsfL8WowU sUuSkNn8wvbKSp.html
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.be/
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Koppelingen
O2 - BHO: (no name) - {A08D3734-5DE6-A9B1-42AF-E24D0CAF59B4} - (no file)
O2 - BHO: (no name) - {FB4EC292-C038-ADE9-1496-F9ABC87AC178} - (no file)
O4 - HKLM\..\Run: [BDMCon] C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\\bdmcon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [BDOESRV] C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\\bdoesrv.exe
O4 - HKLM\..\Run: [BDSwitchAgent] C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\\bdswitch.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033
O4 - HKLM\..\Run: [MMTray] MMTray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [GhostStartTrayApp] C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost 2003\GhostStartTrayApp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\jusched.exe
O4 - HKLM\..\Run: [P2P Networking] C:\WINDOWS\system32\P2P Networking\P2P Networking.exe /AUTOSTART
O4 - HKLM\..\Run: [KAZAA] C:\Program Files\Kazaa\kazaa.exe /SYSTRAY
O4 - HKLM\..\Run: [System] C:\WINDOWS\svchost.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AWMON] "C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware SE Professional\Ad-Watch.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [CMESys] "C:\Program Files\Common Files\CMEII\CMESys.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [AltnetPointsManager] C:\Program Files\Altnet\Points Manager\Points Manager.exe -s
O4 - HKCU\..\Run: [save seek] C:\DOCUME~1\Freak\APPLIC~1\TRAYCO~1\TIMENOUN.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MessengerPlus3] "C:\Program Files\Messenger Plus! 3\MsgPlus.exe" /WinStart
O4 - HKCU\..\Run: [WallPaper] /h
O4 - HKCU\..\Run: [Steam] C:\Program Files\Valve\Steam\Steam.exe -silent
O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
O4 - Global Startup: GStartup.lnk = C:\Program Files\Common Files\GMT\GMT.exe
O8 - Extra context menu item: E&xporteren naar Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll
O9 - Extra button: Onderzoek - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab
O16 - DPF: {1D6711C8-7154-40BB-8380-3DEA45B69CBF} (Web P2P Installer) -
O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1100263704687
O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab
O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab
O16 - DPF: {F58E1CEF-A068-4C15-BA5E-587CAF3EE8C6} (MSN Chat Control 4.5) - http://chat.msn.com/bin/msnchat45.cab
O23 - Service: BitDefender Scan Server (bdss) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe
O23 - Service: Diskeeper - Executive Software International, Inc. - C:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\DkService.exe
O23 - Service: GhostStartService - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost 2003\GhostStartService.exe
O23 - Service: Machine Debug Manager (MDM) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE (file missing)
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe
O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SONYSH~1\AVLib\Sptisrv.exe
O23 - Service: BitDefender Virus Shield (VSSERV) - Unknown owner - C:\Program Files\Softwin\BitDefender8\vsserv.exe
O23 - Service: BitDefender Communicator (XCOMM) - Softwin - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe

Preske
22 maart 2005, 22:41
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.zmsjvmbhodbuutimroemudof...kNn8wvbKSp.html
O2 - BHO: (no name) - {A08D3734-5DE6-A9B1-42AF-E24D0CAF59B4} - (no file)
O2 - BHO: (no name) - {FB4EC292-C038-ADE9-1496-F9ABC87AC178} - (no file)
O4 - HKLM\..\Run: [System] C:\WINDOWS\svchost.exe = hoort in \system32 te zitten. oppassen is de boodschap!!!!
O4 - HKLM\..\Run: [CMESys] "C:\Program Files\Common Files\CMEII\CMESys.exe"
O4 - Global Startup: GStartup.lnk = C:\Program Files\Common Files\GMT\GMT.exe
O23 - Service: Machine Debug Manager (MDM) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE (file missing)


onbekend
-----------
O4 - HKCU\..\Run: [WallPaper] /h
O4 - HKCU\..\Run: [save seek] C:\DOCUME~1\Freak\APPLIC~1\TRAYCO~1\TIMENOUN.exe

(en gelieve niet te crossposten, dit maakt het zeer onoverzichtelijk voor ons)

T€RM!N4T0R
23 maart 2005, 01:43
... en ook niet in verschillende threads posten a.u.b.

BTW, Altnet Points Manager brengt ook spyware binnen imo.

namaste
23 maart 2005, 10:32
bedankt he !!!!