Artikel 1

De wedstrijd wordt georganiseerd door Telenet, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2800 Mechelen, Liersesteenweg 4 (hierna de organisator of Telenet).


Artikel 2

Deelname aan deze wedstrijd is voorbehouden aan natuurlijke personen met woonplaats in België. Personeelsleden of familieleden van personeelsleden van Telenet (d.w.z. mensen die op dezelfde woonplaats wonen) van voormelde categorieën, kunnen niet deelnemen aan de wedstrijd en komen niet in aanmerking voor het winnen van de prijs. Ingeval de deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dient deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders en/of zijn voogd te beschikken en deze goedkeuring, op eerste verzoek van de organisator, voor te leggen.


Artikel 3

De winnaars zijn diegene die de wedstrijdvraag correct beantwoorden en de schiftingsvraag correct of het meest benaderd hebben. Men kan slechts 1 keer deelnemen aan de wedstrijd en 1 keer winnen. In geval van ex aequo bepaalt Telenet de winnaar. Bij meerdere antwoorden, deelnames of inzendingen houdt de organisator enkel rekening met de eerst ontvangen deelname, onverminderd het recht om toepassing te maken van artikel 6.


Artikel 4

De deelnemer dient zijn/haar antwoorden en gegevens correct in te vullen via het online deelnameformulier (een onvolledig ingevuld formulier is ongeldig).
De winnaar wordt verwittigd binnen de 2 na het einde van de wedstrijd.


Artikel 5

Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisator zijn zonder verhaal.


Artikel 6

In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt de organisator zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden uit te sluiten.


Artikel 7

De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de wedstrijd, tengevolge van overmacht of anderszins, geen doorgang kan vinden of de modaliteiten ervan dienen te worden aangepast, ongeacht de reden voor zulke aanpassing.


Artikel 8

De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor desgevallend verlies, vernietiging of beschadiging van de online wedstrijdformulieren.


Artikel 9

De persoonsgegevens die de organisator verzamelt over de deelnemers vallen onder toepassing van artikel 4 tot 1 van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Telenet verwerkt deze gegevens. Zij zullen, meer bepaald, worden opgenomen in een bestand dat aan derden kan doorgegeven worden en/of voor intern gebruik en/of voor direct mailing kan aangewend worden. De deelnemers hebben wel vrije toegang tot deze gegevens om er zo nodig de verbetering en/of doorhaling van te vragen. Binnen de reikwijdte van de toepasselijke wettelijke bepalingen, kan de deelnemer die zijn identiteit kan bewijzen, de mededeling verkrijgen of de verbetering vragen van zijn gegevens die door Telenet verwerkt worden door een schriftelijke aanvraag daartoe in te dienen bij Telenet, gedateerd, ondertekend en vergezeld van een kopie van zijn identiteitskaart. De deelnemer kan zich bovendien, door zich tot de Telenet te richten, kosteloos verzetten tegen het gebruik van zijn persoons- en verkeersgegevens met het oog op direct marketing.


Artikel 10

Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk de toestemming tot publicatie van zijn naam, adres en foto, alsook zijn identificatie als deelnemer aan de wedstrijd en verzaakt aan alle rechten daaromtrent.


Artikel 11

Deelname aan deze wedstrijd houdt meteen de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in. Het wedstrijdverloop staat onder toezicht van Telenet. De beslissingen zijn onaanvechtbaar en onherroepelijk. Eventuele geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen.


Artikel 12

De prijs is niet omzetbaar in geld of in andere goederen of diensten. De winnaars van de prijzen erkennen uitdrukkelijk dat de organisator slechts verantwoordelijkheid draagt voor de overhandiging van de prijs en niet als een producent van de prijzen kan worden beschouwd. De winnaars erkennen uitdrukkelijk door aanvaarding van de prijs de algemene en bijzondere voorwaarden te aanvaarden van toepassing op de verkregen prijzen en af te zien van elke vordering van welke aard ook ten aanzien van de organisator m.b.t. de prijzen. Het doorverkopen van toegangstickets is wettelijk niet toegelaten.

Online multiplayer only games... (Destiny, Titanfall,...)Zijn helemaal mijn ding Kan ik gedeeltelijk smaken Zijn niets voor mij
Copyright © 2014 Telenet N.V. - Wedstrijdreglement - Algemene voorwaarden - Mobiele website