Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.9lives.be . Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door Telenet N.V., met maatschappelijke zetel gevestigd te 2800 Mechelen, Liersesteenweg 4. Voor meer informatie kan u een mail sturen via het contactformulier.


Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Telenet of derden toe. De site is tevens een databank beschermd door het auteursrecht en de wetgeving inzake de bescherming van databanken. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Telenet de op en via deze website aangeboden informatie geheel of gedeeltelijk op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Bij gebruik van de website, verbindt zich er o.m. toe:

  • De informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken, noch op een wijze die direct of indirect schade kan toebrengen aan Telenet, aan de met Telenet verbonden ondernemingen of aan service providers, distributeurs, klanten van Telenet of enige andere derde.
  • De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.
  • De website te gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke specifieke gedragscode(s) en kennisgevingen die op de sites waartoe verwezen wordt gepubliceerd zijn.
  • Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt.
  • De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter)
  • De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijke toestemming aan Telenet te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.
  • Geen gebruik maken van of het aanzetten tot gebruik van adblockers of op andere wijze reclame-uitingen weren
  • Geen schadelijke informatie te verspreiden die op enige wijze direct of indirect schade kan toebrengen aan Telenet, aan de met Telenet verbonden ondernemingen of aan service providers, distributeurs, klanten van Telenet of enige andere derde.

Bij miskenning door U van de intellectuele rechten, andere rechten van Telenet of derden, verbindt u zich ertoe Telenet of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen van Telenet of derden als gevolg van een inbreuk hierop.

Telenet werkt samen met externe partners om bepaalde informatie en diensten via deze site aan te bieden. Telenet kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schendingen van de wet, intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden door dergelijke partners en wijst elke aansprakelijkheid hieromtrent uitdrukkelijk af.


Merken en Handelsnaam

Het logo en de benaming van Telenet zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is volstrekt verboden zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van Telenet.


Persoonsgegevens

Telenet N.V. (hierna "Telenet"), verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een bestelformulier, een online registratieformulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker Telenet toestemming zijn of haar persoonlijke gegevenspersoonsgegevens op te slaan in een bestand van Telenet N.V. met het oog op een geautomatiseerde gebruikersprofilering, klantenbeheer, marktonderzoek en direct mail per post. De verstrekte gegevens Uw persoonsgegevens kunnen voor deze doeleinden worden doorgegeven aan de met Telenet contractueel verbonden ondernemingen. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U heeft het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot Telenet.

Uw elektronische contactgegevens kunnen door Telenet N.V. worden gebruikt voor direct e-mail marketing indien u hiermee voorafgaandelijk heeft ingestemd. Evenwel is uw voorafgaande instemming niet vereist wanneer Telenet N.V. elektronische contactgegevens die zij heeft verkregen bij de levering van bepaalde producten of diensten, gebruikt voor direct e-mail marketing van eigen gelijkaardige producten of diensten. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw elektronische contactgegevens. U heeft eveneens het recht om u kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw elektronische contactgegevens voor direct e-mail marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet dienaangaande richten tot Telenet.


Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie

Telenet kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Telenet-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Deze gegevens kunnen eveneens worden gebruikt om u aanbiedingen en promoties te tonen of mee te delen betreffende producten en diensten die u kunnen interesseren.


Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen automatisch zogenaamde 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers en kunnen eveneens worden gebruikt om u aanbiedingen en promoties te tonen of mee te delen betreffende producten en diensten die u kunnen interesseren. Met de meeste internetbrowsers kunt u cookies van uw harde schijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of help-functie van uw internetbrowser voor meer details. Indien u tijdens een bepaald bezoek aan de site instemt met het gebruik van cookies, kunnen deze cookies eventueel verder worden gebruikt bij volgende verbindingen met de site.


IP adressen

In de forums wordt bij het posten van een bericht het IP-adres van de poster weergegeven. Soms is ook het IP-adres van een proxyserver zichtbaar tussen haakjes. Het doel hiervan is de authenticiteit en de integriteit van de berichten te verhogen door te vermijden dat iemand berichten post in andermans naam. In geval van klachten over vermeend onwettelijk gedrag, kan dit IP-adres ook doorgegeven worden aan de bevoegde gerechtelijke instanties.


Informatie op de website / eigen homepage

De informatie, software, producten en diensten ("informatie") die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Telenet staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Telenet is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken. Telenet behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

Telenet biedt u de mogelijkheid om een eigen homepage samen te stellen aan de hand van door Telenet ter beschikking gestelde content. De hierboven vermelde paragraaf is eveneens van toepassing op uw eigen samengestelde homepage.


Inhoud

Telenet biedt u de mogelijkheid om inhoud aan te maken. U verbindt zich ertoe geen inhoud te plaatsen, door te geven of te delen die op enigerlei wijze de wet schendt, aanstootgevend is of inbreuk pleegt op de rechten van derden. U bent als enige aansprakelijk voor de inhoud, waaronder maar niet beperkt tot teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, muziek en/of advertenties. Telenet behoudt zich het recht voor om bepaalde inhoud geheel of gedeeltelijk te verwijderen, in het bijzonder naar aanleiding van een verzoek van de overheid of een klacht van derden.

Door uw inhoud, inclusief uw handelsnamen, logo's, merken of andere onderscheidingstekens, op deze website te plaatsen verleent u aan Telenet een niet exclusieve, kosteloze en overdraagbare wereldwijde licentie om deze inhoud te gebruiken, kopiëren, openbaar te maken, wijzigen, vertalen, citeren (geheel of ten dele) en te verdelen in het kader van de exploitatie en de promotie van deze website. U aanvaardt tevens dat Telenet links kan aanbrengen naar uw inhoud.

U kan uw inhoud ten allen tijde van de website verwijderen. In dat geval vervalt tevens bovenstaande licentie. U erkent en aanvaardt evenwel dat Telenet gearchiveerde kopieën van deze inhoud kan bewaren.

U verbindt zich ertoe de inhoud niet te gebruiken voor het plaatsen of doorgeven van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Telenet.


Links naar andere websites

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Telenet heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Telenet houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.


Adviezen via de website

Indien er via de website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van medische, juridische, financiële of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat Telenet hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitst advies.


Links naar deze site

Het aanleggen van hyperlinks naar deze website is slechts toegestaan voor zover deze hyperlinks naar de homepage van de site leiden. Deep-linking is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Telenet N.V. Het gebruik van deze site in sites of elementen van sites van derden (bij voorbeeld door in-line linking, framing of op enige andere manier) is eveneens verboden.


Software

Voor de levering van bepaalde diensten en toepassingen die via de portaalsite worden aangeboden is het noodzakelijk om software te downloaden. Elk gebruik van dergelijke software via de Telenet website is onderworpen aan de voorwaarden van de specifieke licentieovereenkomst die van toepassing op deze software. Bij gebreke aan een dergelijke licentieovereenkomst, verstrekt Telenet u een niet-exclusieve, ten allen tijde intrekbare, persoonlijke en niet-overdraagbare gebruikslicentie voor die software. De software kan enkel worden gebruikt in combinatie met de Telenet websites. Telenet of haar leveranciers zijn eigenaar van de naam, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten in dergelijke software, en de software wordt in licentie gegeven en niet verkocht. De software mag niet gedecompileerd worden of onderworpen worden aan reverse-engineering, tenzij dit uitdrukkelijk van rechtswege wordt toegelaten. Telenet kan het gebruik van uw versie van de software controleren en automatische upgrades installeren op uw computer.


Paswoorden en beveiligde delen van de site

U heeft een paswoord nodig om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de site (bij voorbeeld om games te spelen). De betreding van deze delen zonder paswoord is strikt verboden. Indien u dergelijk paswoord heeft ontvangen, dient dit paswoord vertrouwelijk en geheim te worden gehouden. U dient Telenet N.V. onmiddellijk in te lichten indien één van uw paswoorden ter kennis komt van anderen dan uzelf, of indien u dergelijk paswoord heeft ontvangen van een partij verschillend van Telenet N.V. Elk gebruik dat wordt gemaakt van onze diensten na geldige identificatie met uw paswoord zal worden geacht door u te zijn verricht. Indien Telenet N.V. reden heeft om te geloven dat de veiligheid van de site in gevaar is, kan Telenet N.V. uw paswoord wijzigen (onverminderd al haar overige rechten en verhalen)


Aansprakelijkheidsbeperking

De website en hierop geleverde diensten van Telenet worden verleend op een - as is - en - zoals beschikbaar - basis. Behoudens ingeval van opzettelijke of zware fout is Telenet in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte, materiële of immateriële schade als gevolg van het gebruik van deze website, en/of enige site waartoe dit portaal leidt. Telenet ontkent o.a. elke aansprakelijkheid voor inhoud, software, links of applicaties die door gebruikers op de website worden geplaatst of doorgegeven. Telenet ontkent eveneens elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit het gebruik van de chatsite. Er wordt een duidelijke leidraad gegeven om veilig chatten in de hand te werken, maar Telenet kan misbruik door derden geenszins volledig uitsluiten, en wijst alle aansprakelijkheid dienaangaande uitdrukkelijk af. Telenet is verder evenmin aansprakelijk voor enige directe of indirecte, materiële of immateriële schade als gevolg van het verwijderen, of niet kunnen opslaan van inhoud die door gebruikers - waaronder uzelf - wordt geplaatst of doorgegeven.


Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.Disclaimer CIM Internet

Deze site neemt deel aan de CIM Internet Studie. Sites met het  logo verzamelen informatie over het aantal bezoekers en het aantal bezochte pagina’s met behulp van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een server wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Daarbij wordt geen software geïnstalleerd. Een cookie brengt op geen enkele manier schade toe aan uw apparatuur of aan de programma’s die u gebruikt.        
                                                                                                                                                                               
De informatie die verzameld wordt in het kader van deze studie is volledig anoniem. Ze dient uitsluitend voor de vergelijking van bezoekersaantallen op de deelnemende sites. Op de website van het CIM vindt u meer informatie over de studie en de resultaten van de meting.


Copyright © 2014 Telenet N.V. - Wedstrijdreglement - Algemene voorwaarden - Mobiele website